Новини

Не на най-ниската цена при обществените поръчки, гласува Европарламента

Европейският парламент (ЕП) гласува вчера доклад, в който се предвижда анализ на причините за преобладаващото използване на критерия най-ниска цена при обществените поръчки. 534-ма евродепутати казаха „да“ при гласуването, 54 бяха против, а 15 се въздържаха. В доклада се обръща внимание на необходимостта да бъде подкрепено участието на малки и средни компании в търговете.

Критика получиха много държави членки, които се бавят с транспонирането на директивите за обществените поръчки от 2014 г. Евродепутатите поискаха Европейската комисия (ЕК) да организира лесен достъп до ръководствата и другите инструменти, разработени за подпоматането на страните членки при прилагането на правната рамка в областта на търговете.

ЕП приветства факта, че много държави от съюза са приели разпоредби за използването на критерии за качество (включително най-добро съотношение цена – качество), и насърчава тяхното систематично прилагане.

Вместо критерий най-ниска цена според депутатите трябва да се вземат под внимание качествени, екологични и/или социални аспекти и да се има предвид цялостния жизнен цикъл на продуктите, включителни екологичното им въздействие.

ЕП призовава за насърчаване на сътрудничеството между възлагащите органи и участниците на пазара при разработването на новаторски методологии, продукти и услуги, които все още не съществуват.

В доклада се призовава да се подпомага участието на малки и средни предприятия (МСП) в процедурите. Един от предложените варианти е задължително разделяне на партиди, когато това е възможно, или чрез ограничаване на оборота, необходим за участие в тръжна процедура. Разделянето на договорите на партиди насърчава конкуренцията на пазара и избягва риска от еднолични търгове, зависимостта на доставчиците, се посочва още в доклада. МСП ще трябва да преминат през обучения, за да се подобри тяхното участие в тръжните процедури.

Според официални данни 55% от процедурите за възлагане на обществени поръчки все още използват най-ниската цена като единствен критерий за възлагане вместо например за стратегически, социални и екологични критерии. Броят на тръжните процедури със само една оферта се увеличи от 14% на 29% за периода 2006 – 2016 г. Малките и средни предприятия печелят едва 45% от стойността на обществените поръчки над праговете на ЕС, което е под тяхната тежест в икономиката.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us