Новини

Нови одобрени кадастрални карти от АГКК

АГКК одобри поредица от кадастрални карти и регистри. Ето целия списък.

ЗАПОВЕД № РД-18-96 На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 56215.410.1 по трасето на железопътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на с. Петърч, община Костинброд, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 8.07.2016 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имота след изтичане на срока за обжалване на заповедта, ако не са подадени жалби до съда.

ЗАПОВЕД № РД-18-97 от 24 ноември 2016 г. На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от землището на с. Алино, община Самоков, област София, която е разположена извън строителните граници на с. Алино. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.08.2016 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

ЗАПОВЕД № РД-18-98 от 25 ноември 2016 г. На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на група поземлени имоти по трасето на VIII железопътна линия Пловдив – Бургас, попадащи в землищата на с. Черна гора, с. Партизанин, община Братя Даскалови, гр. Чирпан, с. Рупките, с. Свобода, с. Малко Тръново, община Чирпан, с. Воденичарово, с. Самуилово, с. Михайлово, с. Борово, с. Арнаутито, с. Калояновец, с. Християново, с. Еленино, с. Хрищени, с. Калитиново, с. Дълбоки, с. Горно Ботево, с. Плоска могила, с. Хан Аспарухово, с. Оряховица, с. Подслон, община Стара Загора, област Стара Загора. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 3.08.2016 г. на комисията по чл. 45 ЗКИР, назначена със Заповед № РД-14 90 от 2.11.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

ЗАПОВЕД № РД-18-99 от 25 ноември 2016 г. На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на група поземлени имоти по трасето на VIII железопътна линия Пловдив – Бургас, попадащи в землищата на с. Безмер, с. Кабиле, с. Завой, община „Тунджа“, с. Зимница, с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 3.08.2016 г. на комисията по чл. 45 ЗКИР, назначена със Заповед № РД-14-90 от 2.11.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

ЗАПОВЕД № РД-18-100от 25 ноември 2016 г. На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на група поземлени имоти по трасето на VIII железопътна линия Пловдив – Бургас, попадащи в землищата на с. Събрано, с. Загорци, с. Стоил войвода, с. Съдиево, с. Каменово, с. Коньово, община Нова Загора, с. Младово, гр. Кермен, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 3.08.2016 г. на комисията по чл. 45 ЗКИР, назначена със Заповед № РД-14-90 от 2.11.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

ЗАПОВЕД № РД-18-101 от 25 ноември 2016 г. На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на група поземлени имоти по трасето на VIII железопътна линия Пловдив – Бургас, попадащи в землищата на с. Деветинци, с. Венец, с. Искра, с. Церковски, гр. Карнобат, с. Глумче, с. Кликач, община Карнобат, с. Черноград, с. Тополица, с. Поляново, с. Карагеоргиево, гр. Айтос, община Айтос, гр. Българово, община Бургас, гр. Камено, община Камено, област Бургас.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 3.08.2016 г. на комисията по чл. 45 ЗКИР, назначена със Заповед № РД-14- 90 от 2.11.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

ЗАПОВЕД № РД-18-102 от 28 ноември 2016 г. На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Вельово, община Антоново, област Търговище.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-103 от 28 ноември 2016 г. На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Великовци (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 18-440 от 22.01.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище), община Антоново, област Търговище. Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-104 от 28 ноември 2016 г. На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Дюлино, община Бяла, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-105 от 28 ноември 2016 г. На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Господиново, община Бяла, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us