Новини

Ново изследване на Западно-Черноморската падина


Ползите: информация за нефтогазовите структури, сеизмологията и навигацията

Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН от началото на 2012 г. започна изпълнението на проект „Изучаване на дълбочинния строеж на Западно-Черноморската падина и прилежащите територии чрез анализ на гравитационното и магнитното поле“. Проектът се реализира в рамките на двустранна спогодба за научно сътрудничество и обмен на Българската академия на науките с Националната академия на науките на Украйна. Партньор от украинска страна е световно известният и реномиран в областта си Институт по геофизика „С. И. Суботин“. Ръководител на проекта от българска страна е доц. д-р Божидар Сребров, а от украинска – академик Виталий Старостенко. Проектът е планиран за три години, като за отделните етапи са поставени различни задачи. Първоначална визита на двама български учени – доц. д-р Божидар Сребров  и доц. д-р Любка Пашова бе осъществена през април в Киев, а през юни  част от украинските учени – д-р Ирина Макаренко и д-р Михайло Орлюк пристигнаха в България.

Целта на проекта е поддържане и обновяване на електронната база данни за геофизичните полета (гравитационно и геомагнитно) и структурните особености на земната кора на Западно-Черноморската падина. Ще бъде разработен подход за комплексен анализ на геофизичните данни, като бъдат изучени шелфовите области и дълбоководната падина. Тримерните геофизични модели (плътностен и геомагнитен) на Западно-Черноморската падина ще съдържат нова информация за пространственото разпределение на физичните параметри на дълбочинната структура на земната кора. За създаването на плътностен модел ще се ползва всичката свободно достъпна и налична геолого-геофизична информация, включваща и данни на български организации, на Американската геологична служба и на Международното гравиметрично бюро. Ще бъдат събрани и анализирани данни от сеизмични, геоложки, гравиметрични, геодезически и петрофизични измервания. В процеса на работа ще се прилага усъвършенствана нова изчислителна система за геофизично моделиране на тримерни модели на хоризонталните слоеве на земната кора. Съвместният анализ и интерпретация на данни от разнороден тип геофизични наблюдения позволява да се изучават изостатичните условия за формиране на земната кора и произходът на отделните геоложки структури, формиращи сложният тектонски строеж на басейна през геоложкото му развитие. Създадените по този начин модели ще дадат възможност за по-детайлен анализ на геофизичните полета.

Резултатите от изследванията ще послужат за основа на всички следващи интерпретации на геофизичния строеж на черноморската акватория. Те ще се ползват за създаване на съвременни карти на геомагнитната деклинация за територията на Черно море, важни за навигацията. Необходимост от такива карти в различни мащаби е заявена от Военногеографската служба и Военнохидрографската служба на българската армия, от гражданската морска администрация и от Военноморското училище.

Част от задачите на проекта са да бъдат изследвани геомагнитните аномалии в района и влиянието им върху човешкия организъм, като украинската страна има голям опит в изучаването на тази зависимост. В цяла южна България се наблюдават геомагнитни аномалии, а Бургаската геомагнитна аномалия е отдавна известна. В Украйна особено интересно проучване показва връзката между геомагнитните аномалии и разпространението на различни епидемии. Анализирани са статистически данни за Кримския регион през периода от 1991-2002 г. и е открита зависимост: грипът се разпространява по-лесно при смущение в геомагнитното поле.

Изучаването на седиментни басейни, каквато е Западно-Черноморската падина, е важно при решаването на задачата за тектогенезата на вътрешните морета. До момента съществуват многобройни и противоречиви разбирания за тектонската природа на този регион. Проблемът за формирането на падината има приложно значение, защото от резултатите на тримерното геофизично моделиране ще бъдат получени нови данни за дълбочинния строеж на земната кора. Те ще послужат за основа на всички следващи интерпретации на геофизичните наблюдения и методическа основа на рационална стратегия за търсене на нефтогазоносни структури в черноморската акватория. Както е известно в съвременния свят, енергийната независимост се превръща в основен икономически въпрос на национално и регионално равнище. Особено важна полза от изследването ще бъде и опитът за разработване на методи за установяване признаци за сеизмична активност в района.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us