Новини

НСОРБ със становище по изменението на ЗКИР

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) излезе със становище по проекта за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). В него НСОРБ обявява подкрепата си за законопроекта и като изрежда и няколко забележки.

В становището е обърнато внимание на необходимостта от съобразяване с изискванията на ЗУТ поради изключването в &6 на транспортната инфраструктура (чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗУТ); хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръжения към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите (чл. 64, ал. 1, т. 5 от ЗУТ). От сдружението предлагат запазването на текущата редакция на чл. 38, ал. 1, т. 2, тъй като предложението е в противоречие с чл. 24, ал. 2 от ЗКИР, който се отнася за имотите, в които попадат водни площи.

Според НСОРБ от измененията предвидени в &12, т. 1 не са обосновани причините за удължаване на срока за издаване на заповедта, а и самата процедура е достатъчно дълга и сега. Предлага се запазването на действащия срок. В становището се посочва, че &12, т. 2 би създала проблеми при прилагането, заради трудното определяне на обхвата на кадастралните данни – предмет на жалбата.

Сдружението на общините предлага обмисляне на възможността по чл. 52, ал. 1 изменението да бъде отразено в КК по съответния ред и да бъде издадена скица вместо скица-проект. Относно предложената промяна на чл. 52, ал. 1, т. 2 НСОРБ препоръчва запазването на действащата редакция, тъй като препратката към ЗУТ улеснява работата на общинските служители. По същия член предложението за ал. 4 по мнение на сдружението е редно да се прередактира поради създаденото впечатление, че процедурата по отстраняване на явни фактически грешки се прилага единствено спрямо поземлени имоти по ЗСПЗЗ. По-нататък в текста на становището за &17 се споменава необходимостта от добавяне на останалите хипотези по чл. 53, ал. 1, т. 1 и т. 3, тъй като са свързани с подобрен тип изменения. Относно &19 се посочва, че предложеното отстраняване на явна фактическа грешка следва да се допуска и когато става дума за отделен засегнат поземлен имот. Изискването за включване на всички имоти, засегнати от грешката, може да доведе до засягане правата на собствениците.

В становището на НСОРБ е изразена необходимостта от отстраняване а противоречието между разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и чл. 69, т. 3. по отношение на &28, т. 4 и липсата на яснота как ще се съхраняват документите, постъпили на хартиен носител.

В &42,т. 3 от Допълнителните разпоредби сдружението счита, че легалната дефиниция трябва да дава възможност за установяване на явна фактическа грешка и спрямо полски път. Това се налага заради честата практика полските пътища да бъдат предвидени по карта и да се реализират на място, когато заинтересованото лице иска достъп до имота си. По КВС част от полските пътища попадат в обхвата на пътища от републиканската пътна мрежа (върху насип, канавка или дори върху асфалта). В първите два случая МЗХ не признава, че е налице явна фактическа грешка. При липсващ полски път част от имотите остават без пряк достъп. В т. 5 забележката е относно дефиницията на понятията „непълноти или грешки“, която касае единствено урбанизираната територия, но се получава противоречие с легалната дефиниция на „явна фактическа грешка“ в &42, т. 3. От сдружението считат, че незаснетите самостоятелни обекти следва да бъдат включени в дефиницията „непълноти или грешки“.

Бележката по &43, т. 2 б. „в“ от Предходните и заключителни разпоредби се отнася за предложения срок, който според НСОРБ е твърде кратък и би затруднил практическото изпълнение на задълженията на общинските администрации. Според НСОРБ той трябва да е минимум 2 месеца. Отново същия раздел се споменава за липсата на яснота в &44, ал. 2 за третирането на недовършените преписки за промяна на КВС. В предложенията от &45 и &46 пък според НСОРБ се прехвърля от МЗХ и АГКК на общините и гражданите. Известно е, че картите на възстановената собственост съдържат множество грешки. Особено са проблемни контактните зони – при населените места, при пътищата и при хидромелиоративните и хидротехническите съоръжения: „ниви“ са разположени върху пътища от републиканската пътна мрежа, върху язовирни стени, в чашките на язовири, върху естествени и изкуствени отводнителни канали, дори и върху реки. От сдружението считат, че предвидените в &45 действия трябва да бъдат обявени на заинтересованите лица и да се предвиди срок за обжалване на заповедта на изпълнителния директор на АГКК по &45, ал. 2. В становището е изразена позицията, че въпросът за автоматичното одобряване на кадастралните карти за урбанизираните територии (бившите стопански дворове, жилищни територии, територии на транспорта), находящи се извън границите на населените места, определени с действащите регулационни и застроителни планове, остава открит.

Отделно от коментара на предвидените изменения на ЗКИР от НСОРБ предлагат да се предвиди безвъзмезден начин за предоставяне на данни за наличието и точното местоположение на надземни и подземни проводи и съоръжения, съдържаща се в картите на възстановената собственост в полза на общините или друг централен орган, който да систематизира и поддържа тези данни, и същите да се достъпни за общините.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us