Новини

Обнародваха промени в наредбата за пожарна безопасност в строителството

В днешния брой 63 на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Измененията и допълненията се отнасят до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им. Обърнато е внимание на техническите решения за изпълнение на разделителни ивици от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 за ограничаване на разпространението на горенето по фасадите на жилищни и обществени сгради.

Промените влизат в сила два месеца след обнародването им в днешния брой 63 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us