Новини

Обнародваха промените в наредбата за поддържане на КВС

В днешния брой 92 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

Промените бяха предложени за обществено обсъждане в края на август тази година. Те касаят децентрализация по отношение възлагането на договорите за изпълнение на техническите дейности за поддържане на картата на възстановената собственост. Предложението имаше за цел и привеждане в съответствие на подзаконовата уредба с изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018г. и бр. 55 от 03 юли 2018 г.), както и с разпоредбите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Текстовете се намират на стр. 46 от държавното издание или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F9F7FC4113EB7F22FD95B2E0DF856181?idMat=131414.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us