Новини

Обнародваха промените в застроителния закон на София

В днешния брой 31 на „Държавен вестник“ е обнародван законът за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, приет от 44-то Народно събрание на 28 март 2018 г. Текстовете се намират онлайн на адрес:  

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=124968 или на стр. 2 от държавното издание.

С приетите промени за бъдещите проекти се затваря „вратичката“ на чл. 27 от ЗУТ, с която се позволяваше презастрояване в ъгловите парцели.

Въвежда се и срок от 5 години, по времето на който подробните устройствени планове за преструктуриране на жилищните комплекси в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване не могат да се изменят. Ограничението се отнася за промяна на характера на застрояване – от ниско в средно и/или високо и от средно във високо застрояване

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us