Новини

Обява за финансиране на научни изследвания

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОЛЯРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2022 г.
Във връзка с изпълнение на Националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“, приета с Решение № 391 от 16.06.2022 г. на Министерски съвет, Центърът за полярни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2022 г.
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за научни изследвания за придобиване на нови знания за полярните райони на Земята.
Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи постижения в следните научни направления:
1. Науки за земята;
2. Биологически науки;
3. Физически науки;
4. Медицина;
5. Фармация;
6. Архитектура, строителство и геодезия;
7. Електротехника, електроника и автоматика;
8. Психология.
Насърчават се интердисциплинарни проекти, проекти с участието на екипи от специалисти от различни области на познание, докторанти и млади учени, проекти с международни партньори.
Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 04.11.2022 г..
Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: http://www.polarcenter-bg.com/105010861085108210911088108…

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us