Новини

Обявен е конкурс за главни асистенти в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ обяви конкурс за главни асистенти по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Маркшайдерство“ – двама за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“. Срокът е 2 месеца от обнародването на обявата в брой 109 от 29 декември 2018 г. на „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи – МГУ „Св. Иван Рилски“, Сектор „Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890, Зоя Велева.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us