Новини

Одобрен и приет кадастър в брой 70 на „Държавен вестник“

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Красно село”, Столична община, област София. До 10.10.2016 г. заповедта на изпълнителни директор на АГКК може да бъде обжалвана пред административния съд по местонахождението на имотите чрез СГКК – София.

За район „Красно село“ в Столична община заинтересуваните лица могат да пряват справки по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4.

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на частите на землищата на с. Бояна, с. Добротич, с. Есеница, с. Генерал Колево, с. Искър, с. Изворник, с. Калоян, с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Щипско, с. Стефан Караджа, с. Страхил, с. Войводино, с. Звънец, разположени изън строителните граници. Заповедите за одобряването им не подлежат на обжалване (чл. 49, ал. 2).

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, разположени по трасето на VIII-ма жп линия Пловдив – Бургас и попадащи в землищата на: с. Деветинци, с. Венец, с. Искра, с. Церковски, гр. Карнобат, с. Глумче и с. Кликач, с. Черноград, с. Тополица, с. Карагеоргиево, с. Поляново, гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено на територията на обл. Бургас; землищата на с. Бозаджии, с. Желю войвода, гр. Кермен, с. Младово, с. Скобелево, с. Загорци, с. Каменово, с. Коньово, с. Стоил войвода, с. Събрано, с. Съдиево на територията на обл. Сливен; землищата на с. Арнаутито, с. Борово, с. Воденичарово, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Михайлово, с. Оряховица, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Самуилово, с. Хан Аспарухово, с. Християново, с. Хрищени, с. Малко Търново, с. Рупките, с. Свобода, гр. Чирпан, с. Партизанин, с. Черна гора на територията на обл. Стара Загора; землищата на с. Безмер, с. Кабиле, с. Завой, с. Зимница, с. Атолово на територията на обл. Ямбол.

До 10.10.2016 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по приетите кадастрални карти и кадастрален регистъри пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us