Новини

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в единадесет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бождово, с. Виногради, с. Лехово, с. Малки цалим, област Благоевград; с. Българско Сливово, с. Морава, с. Ореш, с. Хаджидимитрово, с. Вардим, област Велико Търново; с. Плешивец, с. Тополовец, с. Черно поле, с. Дълго поле, с. Костичовци, с. Орешец, с. Шипот, с. Динково, с. Дражинци, с. Дреновец, област Видин; с. Градешница, област Враца; с. Птичар, област Кърджали; с. Гирчевци, с. Гурбановци, с. Гърбино, с. Блажиево, с. Усойка, с. Буново, с. Дождевица, с. Жеравино, с. Коприва, с. Кутугерци, с. Кършалево, с. Лелинци, с. Багренци, област Кюстендил; с. Вирове, с. Войници, с. Горна Вереница, с. Славотин, с. Трифоново, с. Безденица, област Монтана; с. Берайнци, с. Проданча, с. Стайчовци, с. Пенкьовци, с. Стрезимировци, област Перник; с. Брезовдол, област София; с. Овчарци, с. Бузовград, с. Кънчево, с. Розово, с. Ясеново, област Стара Загора; с. Бели дол, с. Белополяне, с. Вис, с. Гугутка, с. Казак, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Свирачи, област Хасково.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 25 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us