Новини

Одобрен кадастър на Подуяне, приет на Свиленград, Капитан Андреево и имоти на НКЖИ

В брой 21 от 18.03.2016 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана заповедта на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за територията на район „Подуяне”, гр. София. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд по местонахождение на имотите чрез СГКК – София до 18.04.2016 г., включително.

Приети са и КККР на землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево, с изключение на територията на ЖП линия Пловдив – Свиленград. Писмени възражения се приемат в Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково отново до 18.04.2016 г.

Приети са и кадастрастралните карти и регистри на група поземлени имоти по трасето на железния път за железопътен възел София, намиращи се в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин и имот, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на ЖП участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на с. Петърч. Заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения пред СГКК – Софийска област до 18.04.2016 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us