Новини

Одобрен кадастър за три населени места

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Черковна и с. Черник в община Дулово, и гр. Казанлък. До 18.01.2016 г. заповедите за одобряването им подлежат на обжалване пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us