Новини

Огласиха Инструкцията за Геодезическа система 2005


Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за „Преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“, подготвена и издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, бе публикувана в Държавен вестник, бр. 63 от 17 Август 2012 г.

Наличната геопространствена информация за територията на страната във вид на карти, планове, списъци с координати и други форми с геопространствени данни е създавана и поддържана през годините в различни геодезически координатни системи – 1930, 1950, 1942, 1942/83 и 1970 г., както и различни височинни системи – Черноморска и Балтийска. Ето защо, в новата Инструкцията са описани накратко съществуващите геодезически координатни и височинни системи в страната до момента, както и всички практически стъпки даващи възможност за трансформирането и хомогенизирането им в официално приетата нова Българска геодезическа система БГС 2005 (ПМС № 153 от 29.07.2010 г.).

Инструкцията ще осигури в дългосрочен план унифицирането на дейностите свързани с трансформиране на геопространствена информация от всички използвани в страната до момента координатни системи в Българската геодезическа система БГС 2005, което е условие за успешното й въвеждане в практиката.

Трансформирането на наличната геодезическа, картографска и изобщо геопространствена информация за територията на страната в БГС 2005 ще се извършва по приоритети, както и поетапно при обновяване на различни геодезически, картографски и кадастрални материали и данни.

При изработването на инструкцията са отчетени принципите на обоснованост, стабилност и съгласуваност, във връзка с което бе проведена дискусия с представители на Българската академия на науките чрез Националния институт по геофизика, геодезия и география, Университета по архитектура, строителство и геодезия чрез Геодезическия факултет, Шуменския университет чрез Факултета по технически науки, отговорните ведомства за изпълнението на задачите по геодезия, картография и кадастър, Асоциацията на геодезическите фирми и Камарата на инженерите по геодезия. Проектът на инструкцията е съгласуван с Министерството на отбраната чрез Военно-географската служба, Министерство на вътрешните работи чрез ГД „Гранична полиция“ и Българската академия на науките чрез Националния институт по геофизика, геодезия и география, осигуряващи по закон изпълнението на задачите по геодезия, картография и кадастър с национално значение.

Заедно с Инструкцията на сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъде достъпен за безплатно ползване програмен продукт за извършване на всички необходими трансформации – BGSTrans 4.0. В него са заложени преходи между различните координатни системи: КС 1930, 1950 и 1970 г. и новата БГС 2005 – КС 2005 (UTM – координати) и Кадастрална координатна система (Ламбертови конформни координати). BGSTrans 4.0 ще бъде официалният софтуер на АГКК за трансформиране и приемане на материали и данни в Българска геодезическа система БГС 2005. Може да се изтегли от тук https://www.cadastre.bg/content/programa-za-transformaciya-na-koordinati.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us