Новини

От днес влизат в сила промени при въвеждането в експлоатация на строежи

В днешния брой 87 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в наредбата за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Промените касаят обектите четвърта и пета категория като изкане за регистриране и издаване на удостоверенията за въвеждане в експлоатация ще се прави от възложителя или от упълномощено от него лице до органа, издал разрешението за строеж независимо от източника на финансиране.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти влиза в сила от днес.

Текстът на промените се намира на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=1280D20256B0BE5A2B393E8AADB703BC?idMat=119224 или на стр. 30 от държавното издание.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us