Новини

От МРРБ поясниха защо предлагат промени в ЗУТ

Предложените от Министерството ва регионалното развитие и благоустройство промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) не касаят доизграждането на автомагистрала „Хемус“. МРРБ внася уточнението заради тиражирани в медиите и социални мрежи неотговарящи на истината твърдения и спекулации, че АМ „Хемус“ се отлага за неопределено време или за след 100 години.

Както МРРБ вече оповести, за обществено обсъждане са предложени промени в Закона за устройството на територията, с който се въвежда ясно регламентиран ред публични държавни и общински инфраструктурни обекти без пълния обем строителна документация, да бъдат завършени и въведени в експлоатация. Припомняме, че от целия проект за АМ „Хемус“ единствено на участък 4 беше констатирано незаконно строителство и то е премахнато. Доизграждането на аутобана по трасето София – Варна не зависи от предложените за обществено обсъждане промени в ЗУТ.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и документацията към него са публикувани за обществено обсъждане на 26 октомври 2023 г. в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Срокът за обществено обсъждане е 30 дни.

Предлаганите промени ще регламентират въвеждането в експлоатация и носенето на гаранционна отговорност на основни ремонти, възлагани като текущ ремонт и поддръжка, по автомагистрала „Тракия“ в участъка Чирпан – Стара Загора, някои второкласни и третокласни пътища, както и вече ремонтирани тунели и виадукти по вече изградените участъци на АМ „Хемус“.

Липсата на правна уредба до момента, която да урежда този вид строежи, доведе до невъзможност те да бъдат завършени и въведени в експлоатация. Същевременно тяхното премахване е нецелесъобразно и икономически необосновано в случаите, в които са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащия закон. Освен, че са публична собственост на държавата или на общините, тези строежи имат предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение.

За да се гарантира общественият интерес, МРРБ залага в законопроекта  регламенти към възложителите и необходимата документация.

Изразеното експертно становище на администрацията на Министерски съвет по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и документацията към него не препятства течащата в момента процедура по общественото му обсъждане. Експертните екипи на МРРБ и МС работят съвместно за цялостна и задълбочена реформа в ЗУТ, която ще регламентира намаляването на административната тежест. Предложенията за настоящите промени сега целят в спешен порядък да се разреши належащият проблем със статута на строежите.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us