Новини

От МРРБ: Специализираните карти да се обновяват на 10 години

Специализираните карти на морските плажове, пясъчните дюни,  брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения, както и прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони ще се обновяват на 10 години.

Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който е публикуван за обществено обсъждане.

С измененията на наредбата за първи път се създава ред за промяна на специализираните карти на тези обекти, тъй като досега съществуващият регламент уреждаше само изработването им.

Към територията на морските плажове се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж, предвижда проектът на наредбата.

В нея е записано още, че пясъчният плаж, каменистият плаж и пясъчната дюна са подобекти на морския плаж, когато повече от един от тях се намира в границите на морския плаж.

Периодичното обновяване на картите ще се провежда по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на правоспособно лице по кадастър, който изготвя проект за изменение на картите.

Промените ще се приемат от междуведомствена комисия с представители на  служби по геодезия, картография и кадастър, областна и общинска администрация, министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на туризма.

При възникнали промени в периода между обновяванията на картите институциите, които управляват обектите от специализираните карти, трябва да заявят необходимите изменения и да предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данни и материали за съответните обекти, включително проект за изменение, изработен от правоспособно лице по кадастър. За морските плажове отговорна институция за своевременно подаване на данни е Министерството на туризма; за брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения – областните администрации и кметства на съответните населени места; за прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, островите, както и дюните, които не са включени в обхвата на морските плажове и тези, които не са обявени за защитена територия по Закона за защитените територии – областните администрации; за обектите, които са защитена територия, както и паркове с национално значение и природни резервати – Министерството на околната среда и водите.

След заявяване на съответните промени от отговорните институции изменението ще се извършва от АГКК.  

И тези промени на специализираните карти и регистри също ще се приемат от междуведомствена комисия. 

Предвижда се границите на дюните да се определят от ботаник фитоценолог, определен от МОСВ. Лицето, определено от МОСВ, посочва на място границите на пясъчните дюни и определя вида им, а правоспособно лице по кадастър извършва геодезически измервания, предвижда още документът.

Първото обновяване на специализирани карти и регистри, приети в периода 2011 – 2016 г., трябва да се извърши в срок от 5 години от влизане в сила на наредбата, тъй като до момента картите не са променяни.

Проектът на наредбата е публикуван на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и в Портала за обществени консултации.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us