Новини

Отчуждават имоти в 10-километров участък от жп линията София – Пловдив

Започнала е процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда. Обявата е публикувана от регионалното министерство на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Имотите са ситуирани по протежението на обект: „ Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от км 53+044 до км 63+550 от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“. Те се намират на територията на община Ихтиман, Софийска област и са подробно описани в Решение № 945 на Министерския съвет от 27 декември 2018 г.

Железопътната линия „София – Пловдив“ представлява национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, тъй като е част от железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us