Новини

Открито е производство по създаване на кадастър на с. Орешене

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър от кмета на община Дулово е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е „Геодезия и кадастър“ – ЕООД.

Графикът за извършване на дейностите следва да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра, общината и кметството.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в днешния брой на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us