Новини

Откриване на производство по създаване на КККР

В ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-17 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-16-18 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Генерал Тошево, с. Дъбовик, с. Кардам, с. Огражден, с. Петлешково, с. Писарово, с. Пленимир, с. Присад, с. Равнец и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-16-19 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Градини, с. Житен, с. Зограф, с. Изворово с. Краище, с. Красен, с. Къпиново, с. Лозница, с. Пчеларово, с. Росен,
с. Росица, с. Сноп, с. Узово, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-187 от 23.04.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градница, община Тервел, област Добрич;

Заповед № РД-18-188 от 24.04.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трънак, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-189 от 24.04.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Руен, община Руен, област Бургас.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Преди дни беше публикувана друга заповед:

Заповед № РД-16-14 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Александър Стамболийски,
с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Вичово, с. Горица, с. Калина,
с. Конаре, с. Люляково, с. Малина, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, с. Чернооково, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-16-15 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Драгоево, с. Златар, с. Кочово,
с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № РД-16-16 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Зайчино ореше, с. Избул,
с. Памукчии, с. Стан и с. Стоян Михайловски, община Нови пазар, област Шумен;

Заповед № КД-14-27 от 10.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Благово, община Монтана, област Монтана.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед  № КД-14-27 от 10.04.2020 г., която във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2020 г.), подлежи на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us