Новини

Отстранена е явна фактическа грешка във Враниловци, Габрово, Драгановци, Поповци и Яворец

В днешния брой 28 на „Държавен вестник“ е обнародвана заповед № КД-14-7 на изпълнителния директор на АГКК инж. Виолета Коритарова за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Враниловци, ЕКАТТЕ 12168, община Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-814 от 22.03.2018 г.

II. Гр. Габрово, ЕКАТТЕ 14218, община Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-64 от 26.10.2007 г.

III. С. Драгановци, EKATTE 23159, община Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-863 от 29.03.2018 г.

IV. С. Поповци, EKATTE 57675, община Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-1965 от 13.12.2018 г.

V. С. Яворец, EKATTE 87120, община Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-821 от 22.03.2018 г.

Измененията са направени на основание чл. 53б, а л. 5, т. 2 във връзка с чл. 53б, ал. 1 и 2 ЗКИР, заявления вх. № 01-81784/25.02.2019 г., № 01-81775/25.02.2019 г., вх. № 01-81762/25.02.2019 г., вх. № 01- 81736/25.02.2019 г., вх. № 01-81752/25.02.2019 г. от АПИ – ОПУ – Габрово, и приложените към тях проекти, изработени съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.

В заповедта, обнародвана на стр. 55 от бр. 28 на ДВ, се посочват новите обекти в кадастралните карти и кадастралните регистри, тези с промяна на местоположението на границите, без да се променят взаимното разположение и площите, тези с променени граници и заличените обекти. Посочени са собствениците им, както и документите им за собственост.

Заповедта следва да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването ѝ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us