Новини

Парламентарен контрол на Петя Аврамова – подробности

През септември 2020 г. се планира Агенция „Пътна инфраструктура“ да обяви обществена поръчка за изработване на технически проект за строителство на обходен път на гр. Провадия с дължина близо 5,3 км с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план. Към момента се подготвя документацията за нея.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при участието си в днешния парламентарен контрол.

Министърът посочи, че към обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнител на строителството и строителния надзор ще може да се пристъпи при готов технически проект за строителство на обходния път и след осигуряване на средства за обезпечаване на дейностите.

Аврамова напомни, че проект за обходния път е изработен през 1984 г. По трасето частично са изпълнени строителни дейности, които в началото на 90-те години са прекратени заради липса на финансиране. За възстановяване на строителството е необходимо възлагането на ново задание за проектиране предвид влезлите в сила редица нови наредби, свързани с проектирането на големи съоръжения, проекти за управление на отпадъците и други, което налага „рестарт“ на инвестиционния проект.

Въпреки финансовите ограничения, през 2019 г. са извършени ремонтни дейности за над 230 хил. лв. от бюджета на АПИ, която поддържа пътя в състояние, в което той да може да бъде използван. От началото на тази година е изпълнено монтиране на вертикална сигнализация и ограничителни системи, полагане на хоризонтална маркировка, информира също министърът.

В отговор на депутатски въпрос за състоянието на пътя Югово – Лъки – Здравец и необходимостта от извършване на рехабилитация, регионалният министър предложи през следващата седмица да бъде проведена среща с АПИ, на която да се обсъдят процедурите и начинът, по които ще се процедира неговата рехабилитация.

Тя информира, че до момента са изпълнени проучвателно-проектантски работи, които са изяснили причините за възникване на свлачище в участък от пътя и са предложени конкретни мерки за неговото трайно укрепване.

От Експертен съвет към АПИ е приет цялостно завършен технически проект за основен ремонт и реконструкция на трасето, разработен е пилотен екземпляр на Подробен устройствен план – парцеларен план.

Агенцията е предприела действия за изработването на необходимите документи, които трябва да бъдат внесени в РИОСВ Смолян с искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Към момента се отстраняват постъпилите забележки по проекта на ПУП-Парцеларен план, след което предстои окончателното му приемане. С това ще може да стартира производство по одобряването му от МРРБ, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията. Следва изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.

Към одобряване на техническия проект и издаване съответно на разрешение за строеж ще може да се пристъпи след приключване на отчуждителните процедури, поясни регионалният министър.

Отговорите на министър Петя Аврамова в днешния парламентарен контрол могат да бъдат намерени на интернет страницата на МРРБ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us