Новини

Паспортизация на зелените площи в големите градове


Чл. 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Кметът на общината организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Закон за устройство на територията

 

 

В по-големите градове на страната в момента се извършва паспортизация на зелените площи в изпълнение на чл. 63 от Закона за устройство на териториите. Публичният регистър ще съдържа картотекиране на декоративната растителност, парковите съоръжения и обзавеждане. Подробното описване на наличната растителност не е новост, но в момента тя се прави въз основа на цифров модел на кадастъра, където такъв модел съществува. Идеята е, след поредното заснемане, в дигитален формат да са налични всички дървета, храсти, плочници, вътрешноквартални пространства, детски площадки, зелени площи в училища, детски градини, оборудване и настилки. След изготвянето на тази карта, на всеки три години трябва да се прави проверка дали описаните растения и собственост са налични.

Всяка община издава собствена наредба за изпълнението на паспортизацията, като методологията в различните градове варира. В някои се описва точното място на всяко растение по кадастрален план, а в други се описва броя на различните видове в отделен парцел с планоснимачен номер.

Столичната община разполага с електронен регистър на собствеността, в който е описана собствеността на всяка зелена площ в града. Електронна паспортизация обаче още не е осъществена. В момента в Пловдив се провежда заснемане на част от града. От миналата година Пловдив вече има публичен регистър на общинската собственост с общо 6880 обекта, от които публична общинска собственост са 550, а 6330 са частна общинска собственост. С пари, осигурени от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към общината, вече е завършена паспортизацията на район Централен, Северен и Южен. В момента се картотекира район Тракия.

Във Варна липсва регистър на зелените площи в града, но общинският съвет е възложил на кмета на общината в срок до 01.11.2010 г. да отрази в кадастралните планове по райони озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение, като задължи и районните кметове да предприемат действия по паспортизация на съществуващите зелени площи в съответния район. 

През 2008 г. община Бургас създаде наредба за паспортизация на зелените площи и процесът вече тече. Общината в Русе също започна изпълнението на закона през миналата година, като самото заснемане вече е в ход.

Междувременно в средата на юли след одобряването на доклада на оценителната комисия по откритата процедура за подбор на проекти по схема от оперативната програма „Регионално развитие“ общо 106.3 млн. лв. по схемата „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“, вече са в ръцете на 21 български общини. В близките 24 месеца ще трябва да докажат, че ще ги изразходват именно по начина, представен в проектните им предложения, и така ще създадат по-добри улици, пешеходни зони, паркови пространства, модерно улично осветление и благоустроени градски пространства. Преди година 19 общини получиха одобрение на проектите по същата програма и бяха финансирани с 133 млн. лв. Целият финансов ресурс по оперативна програма „Регионално развитие“ е в размер на 240 млн. лева.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us