Новини

Преодоляването на различията – акцент в обновената концепция за пространствено развитие

Актуализират Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) като водещ неин приоритет става намаляване на неравенствата между регионите в страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта за нейното изменение.
Концепцията е основополагащият национален документ съгласно Закона за регионалното развитие и изпълнение на предвижданите промени в стратегическото планиране на политиките на територията на страната. Тя ще има водеща роля в обвързване на приоритетите на оперативната програма за развитие на регионите за следващия програмен период 2021-2027 г. с документите за стратегическо регионално развитие и пространствено планиране. Така ще се даде визия за развитието през следващите години, ще се определят основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 2020 г.
Анализът на изпълнението на стратегическия документ в последните 7 години отчита, че желаният модел на умерен полицентризъм все още не е постигнат напълно, като с предложените изменения се очаква в предстоящия период да се постигнат по-добри резултати, както и да се преобърне тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично развитие. Това е необходимо условие за постигане на балансирано, ефективно и щадящо използване на териториалните ресурси и потенциали и необходима предпоставка за смекчаване на рисковете от климатичните промени.
Едно от предложенията в актуализирания документ е като нов компонент в него да се въведат територии от страната или неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали както по географски признак – планински, гранични, Дунавски, Черноморски, така и по социално-икономически и екологични признаци. Така териториите в риск – демографски, икономически, екологичен, и териториите за опазване на ландшафта, на природните и културни ценности са актуализирани и обогатени с нови неформални райони. Определянето на районите със специфични характеристики, проблеми и потенциали ще даде възможност да се фокусират приоритетите на секторните политики и бъдещите оперативни програми. По този начин ще се открият пътища и подходи за целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на натрупаните проблеми. На единия полюс са райони или групи общини с критични показатели на развитие, очертаващи тенденции към обезлюдяване. На другия са райони, чието стимулирано развитие ще допринесе за балансиране на пространствения модел и преход от моноцентрично към полицентрично развитие на националното пространство.
Актуализираната НКПР отделя и по-голямо внимание на районите от ниво 2, на по-високата степен на управляемост на развитието им чрез целенасочени интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на регионалното и териториалното измерение на европейските политики.
Концепцията не планира ресурси и не установява норми. Тя определя насоките на националната политика за пространствено развитие и служи за платформа за координиране на секторните политики с териториални измерения.
Проектът на актуализираната Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. може да бъде видян в Портала за обществени консултации, както и в раздел „Проект на нормативни актове“ в интернет страницата на МРРБ.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us