Новини

Приеха кадастрална карта и регистър за Дебелец

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us