Новини

Приет кадастър за имоти по трасето на ЖП линия Пловдив – Свиленград

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на група поземлени имоти по трасето на жп линия Пловдив – Свиленград в участъка от км 159+100 до км 163+109, които попадат в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

До 21.03.2016 заинтересуваните лица могат да подадат писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us