Новини

Проектозаконът за горите – приет от министерския съвет


Оставяме възможност за извършване на заменки единствено и само при реализирането на инфраструктурни или държавни обекти, каза министър Мирослав Найденов по повод подготвения нов закон за горите. Той допълни, че се забранява промяната на предназначението в мрежата „Натура 2000“ и в национални паркове и защитени територии, както и в зона „А“ и зона „Б“ на Черноморското крайбрежие.

Устойчивото развитие на горските територии е защитено чрез три нива на горско планиране – национално, областно и местно, отразени съответно в Национална стратегия за развитие на горския сектор и стратегически план. Въведена е забрана за промяна на предназначението и извършване на строителство в имоти, придобити чрез замяна от държавата.

Лесовъдските изисквания и добрите горскостопански практики е предвидено да се регламентират в специализирани наредби.

За първи път правилата за достъп до горите са регламентирани – свободен достъп на гражданите до горите, като същевременно е ограничено движението по горски пътища на пътни превозни средства, които не извършват горскостопански, ловно-стопански и селскостопански дейности, както и движението на мотоциклети, АТВ и друга високопроходима техника извън специално обозначени за тази цел пътища и трасета. Ново положение в закона е регламентирането на горски сдружения като обединения на собственици на горски територии с цел съвместно стопанисване и управление на имотите им. Държавата стимулира създаването на такива сдружения чрез подпомагане и съдействие при разработването на общия горскостопански план, процедурите по уедряване на имотите, техническа и административна помощ, съдействие при изграждане на горски пътища и противоерозионни съоръжения и защита на горите. Стимулиране създаването на горски сдружения цели да се подобри стопанисването на горските територии и да се преодолее неудобството на ограничената площ и разпокъсаност на горските имоти – частна собственост. Съществена промяна, в сравнение с действащия закон, е че всички лица, извършващи дейности в горските територии, следва да са регистрирани в публичните регистри на Изпълнителната агенция по горите. За пръв път в закона се регламентират обществените екосистемни ползи от горските територии – защита от ерозия на почвата, от лавини и наводнения; обезпечаване качеството на водата и водоснабдяване; поддържане на биологичното разнообразие; екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат; осигуряване на социални, образователни, научни и рекреационни ползи за обществото, включително туризъм; поддържане на традиционния ландшафт; защита на природното и културното наследство; защита на инфраструктурни обекти и съоръжения; забавяне промените на климата.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us