Новини

Промени в Закона за устройство на територията


Парламентът прие на второ четене измененията и допълненията на Закона за устройство на територията.

Според промените, строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите тогава разпоредби или по действащите разпоредби, съгласно този закон, не подлежат на премахване или забрана за ползване. Досега нямаше фиксиран срок и незаконните строежи до влизане в сила на този закон, можеха да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по действащите по времето на изграждането им законови правила.

Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Ако строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се уреждат съгласно изискванията на Закона за собствеността. За незаконни строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. В този случай споровете за правата върху узаконения строеж се решават по общия исков ред.

Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване.

В закона е предвидена и глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата.

От 5000 до 30 000 лв. ще е санкцията за производител на строителни продукти, несъответстващи на изискванията. Депутатите решиха началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед, да спират изпълнението и да забраняват достъпа до строеж от първа до трета категория, който се извършва без влязло в сила разрешение или при съществени отклонения, както и за използване на неотговарящи на изискванията строителни продукти. Достъпът ще се забранява и ако възложителят не е осигурил строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен.

Правото да спира незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория ще имат кметовете на общината (района) или на упълномощени длъжностни лица. За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи. При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за принудително премахване на незаконни строежи служителите имат право да използват на територията на строителната площадка устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация.

Средствата, събрани от общините по ЗУТ – такси, глоби и имуществени санкции, се изразходват само за финансово обезпечаване на контролните им функции и за премахване на незаконните строежи, предвижда законът.

Само лица с дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „архитект“, „строителен инженер“, „инженер“, „урбанист“ или „ландшафтен архитект“ могат да извършват дейности, свързани с проучване и проектиране.

Депутатите приеха и текстове, променящи разпоредбите за изработването и приемането на общите и подробните устройствени планове.

Решено беше отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти да са за тяхна сметка.
Парламентът реши в регистъра за свлачищните райони да бъдат записвани и районите с абразионни и ерозионни процеси. Дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, като превантивни мерки за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез държавните дружества за геозащита. МРРБ ще поддържа регистър на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси отново чрез държавните дружества за геозащита.
Решено беше отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти да са за тяхна сметка. Собственикът на нов градеж ще плаща за подземните водопроводи, ел.мрежа и ремонт на улицата след одобряване на необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати и след издаване на разрешение за строеж.

С друга промяна в Закона за устройство на територията парламентът даде възможност да се поставят зарядни колонки за електромобили. Обектите ще могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.

Целият текст на закона може да бъде намерен в Държавен вестник https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=69471.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us