Новини

Промениха правилата на конкурса за градоустройството на пл. „Света Неделя“

След искане от страна на Камарата на архитектите в България Столична община промени условията на ограничения конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя”. Намалени са изискванията към участниците за:

реализирания минимален общ оборот изчислен на база годишните обороти от 1 500 000 лв. на 750 000 лв.

реализирания минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти – от 750 000 лв. на 375 000 лв.

средносписъчния годишен брой на персонала и броят на членовете на ръководния състав за последните три години – от 15 на 5 души.

Площта на обекта, идентичен или сходен с предмета и обема на обществената поръчка, който участникът следва да е изпълнил през последните три години, трябва да е 1,5 ха.

Непроменено остава условието, че от подалите документи ще бъдат изпратени покани към 7 участници, които ще трябва да представят проекти.

Пълният текст на изменената документация се намира на адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=102662&companyId=20914 и на сайта на конкурса – www.svetanedelya.com.

Срокът за подаване на оферти е 18.10.2018 г., 17:30 ч.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us