Новини

Публикуван е проект на наредба за сервитутите по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Публикуван е проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Текстът на проектния подзаконов нормативен акт и мотивите към него може да се открият на интернет страницата на министерствата на регионалното развитие и благоустройството, и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и в портала за обществени консултации. Консултацията ще продължи до 25.2.2019 г. В портала за обществени консултации са дадени две лица за контакти: г-жа Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление“, e-mail: jrogova@mtitc.government.bg и Боряна Харлова – главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”, e-mail: bharlova@mtitc.government.bg.

С проектонаредбата се дефинират ограниченията в ползването на служещите поземлени имоти, техническите изисквания при упражняването на сервитута и сервитутната ивица, размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите за различните видове линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.

В приложение към наредбата са посочени максималните размери на сервитутните ивици за отделните елементи на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.

Проектонаредбата предвижда отмяна на Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (ДВ, бр. 63 от 2009 г.).

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us