Новини

Седем приоритета имат браншовиците от строителството

Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството предложиха 7 ключови приоритета за устойчивото развитие на сектора, както и конкретни политики и мерки за постигането им. Предложенията са резултат от продължителен процес на анализ и диалог между професионалните организации.
В Координационния съвет, създаден през 2020 г., участват Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). В момента Координационният съвет е под ротационното председателство на Камарата на архитектите в България.
Координационният съвет настоя новото правителство да работи в сътрудничество с бранша за постигането на 7 приоритета: интегриране и оптимизиране на ключовите нормативни документи в сектора; намаляване на административната тежест и сложните процедури; публичната администрация да не се ангажира с необосновани функции; ограничаване на корупционната среда и предпоставките за корупция; подобряване на ефективността и сроковете на планиране в сектора; гарантиране на експертен подход, публичност и прозрачност; въвеждане на единна информационна система, архив и дигитализация; стимулиране на инвестиционната активност в синхрон с добрите европейски практики.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us