Новини

Семинар подпомага българските експерти при въвеждането на Международните стандарти за оценяване


Доц. д-р инж. Венета Коцева

 

Семинар за международните стандарти за оценяване бе организират от регионалната колегия София-град и София-област на Камарата на независимите оценители в България  (КНОБ). Той се проведе в „Шератон“, София на 11 април.

Семинарът „Международни стандарти за оценяване“ беше посветен на актуалните въпроси, свързани с въвеждането на Международните стандарти за оценяване (МСО), които стават задължителни и за България от началото на 2014 г.

Срещата със 120 участници бе открита от председателката на Регионалната колегия София-град и София-област Татяна Илева. Лектори бяха Франк Болман – заместник-председател на Борда по стандарти към Съвета по международни стандарти за оценяване (СМСО) и Крис Торн – технически директор в СМСО.

В осем лекции бяха застъпени различни теми.

В първата „Съветът по международни стандарти за оценяване – неговата роля и задачи“ Крис Торн изтъкна главните задачи и представи структурата на СМСО. Професията на оценителя, включително и на оценителя на недвижими имоти, каквито са и много колегите инженери-геодезисти и земеустроители, е на ерудирана и уважавана. Оценителите са преминали обучение на университетско ниво, имат Етичен кодекс, публикуван в края на 2011 г. Оценяването и у нас, и по света е развито като допълнителна специализация на експерти по различни видове активи. То е важен стимул за финансовата система. На него разчитат инвеститорите при вземането на решения. То е интересно и за регулаторните органи – счетоводен надзор, финансов надзор, банкови регулации, правни регулации.

В изложението „Преглед на международните стандарти за оценяване“ Франк Болман представи история на стандартите от началото на 90-те години на ХХ век досега. През 2000 г. е публикувана първата книга със стандарти, на която до 2007 г. са направени 4 издания. Заради големия обем се налага разработването на нов проект, чието изпълнение започва през 2009 г. След широко експертно обсъждане през 2010 г. документът е публикуван през 2011 г. и е в сила от януари 2012 г. Перманентно се извършва актуализиране и изясняване на стандартите.

Лекцията „Рамка на Международните стандарти за оценяване“ описа основните принципи, които следва да се ползват при приложението на стандартите. Изложението „МСО 200 – Оценка на предприятия и участия в предприятия“ запозна аудиторията със стандарта GN 6 „Оценка на предприятия“, който е бил един от МСО от 2000 г. и до 2009 г. не е преразглеждан. Вместо него се въвежда новият стандарт МСО 200, като се набляга на правата на собственост. Петата лекция „МСО 230 – Права върху недвижими имоти“ представи специфичните изисквания при идентифицирането на актива „Недвижими имоти“ (НИ). Презентацията „ТИД-1 Дисконтирани парични потоци (ДПП)“ представи метода ДПП, който може да се използва за оценка на повечето активи, които генерират парични потоци. Лекцията „МСО 220 – Машини и съоръжения“ изложи специфичните изисквания при оценяване на машини и съоръжения, свързани с идентифицирането на актива като оборудване или недвижимо имущество. В презентацията „МСО 210 – Нематериални активи“ бяха примери с най-често срещани случаи в оценителската практика, т.нар. казуси.

След всяка лекция имаше оживени интересни и полезни дискусии. Беше споделен опит от оценителската практика на отделните специалисти – геодезисти, строителни инженери, икономисти, юристи и др. Бяха поставени много въпроси към лекторите, на които те отговориха изчерпателно, с многобройни примери от тяхната оценителска практика в САЩ, Англия и Германия.

Информация за следващите семинари и дейността на КНОБ и Регионална колегия София-град и София-област може да бъде намерена на сайта: www.ciab-bg.com, за връзка – еmail: office@ciab-bg.com.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us