Новини

Семинари по ЗУТ, ЗКИР, ЗОЗЗ, Закона за горите, строителство

Фирма предлага семинари в областта на строителството. 

Семинар: Промяна на предназначението на земеделските земи по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Последни изменения в нормативните актове, свързани с прилагането на ЗОЗЗ
Лектор: инж. Валентина Шишкова – началник отдел „Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи“, дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието, храните и горите
120 лв. с ДДС

Семинар: Практически въпроси по приложението на ЗУТ, 2020
Оспорване (обжалване и протестиране) на разрешенията за строеж, спиране изпълнението на разрешението за строеж, основания за нищожност и действие на съдебното решение. 
Лектор: Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
120 лв. с ДДС

Семинар: Обекти, за изграждането, на които се допуска промяна на предназначението на горската територия по реда на Закона за горите; Обекти на техническата инфраструктура, за изграждането и/или обслужването, на които се учредява право на строеж и/или сервитут върху поземлени имоти в горски територии, по реда на Закона за горите.
Лектори: инж. Джемиле Молаахмед –директор на дирекция „Горски територии“, Изпълнителна агенция по горите
Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“, Изпълнителна агенция по горите
120 лв. с ДДС

Семинар: ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛИТЕ ПРИ ДЕФЕКТ НА СГРАДАТА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО И В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Лектор: Петя Цурева – главен юрисконсулт в ГИС София ЕООД
120 лв. с ДДС

Семинар: Проекти за изменение на КККР в урбанизирана територия
Лектори: доц. д-р инж. Христо Дечев, УАСГ и Адв. Емилия Ангелова
120 лв. с ДДС

При поръчване на 2 семинара, цената е 200 лв. с ДДС
При поръчване на 3 семинара, цената е 270 лв. с ДДС
При поръчване на 4 семинара, цената е 320 лв. с ДДС
При поръчване на 5 семинара, цената е 400 лв. с ДДС

Видео-лекциите на DVD, заедно с презентациите, материалите и фактура се изпращат по СПИДИ. Доставката е включена в цената.
Б. сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us