Новини

Серия от наредби – една цел

Намаляване на административната тежест върху гражданите

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и министерството на правосъдието публикуваха през лятото серия от предложения за наредби, засягащи инвестиционния процес, геодезическите дейности, кадастъра и имотния регистър.

На 21 юли 2017 г. бе публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и мотивите към Наредбата

(https://www.mrrb.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%8266a3dabf50cd79ab3093ae64087982bf.pdf)

Промените в наредбата са мотивирани от законодателя с промените в ЗУТ.

Геодезическите организации КИИП, КИГ и СГЗБ (https://geodesy-union.org/?p=1258) участват в обсъждането на наредбата, в частите, засягащи геодезията. Наредбата предвижда изземване на ролята на проектантите по част Геодезия по отношение на проектите за вертикално планиране и трасировъчен план и предоставяне на тези части за разработка от проектантите по транспортно строителство за обекти с „транспортно натоварване“.

На 9 август 2017 г. бяха публикувани две наредби, свързани с кадастъра: 1) Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02– 20 – 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.) (https://www.mrrb.government.bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredba-rd-02-20-4-ot-2016-g-za-predostavyane-na-uslugi-ot-kadastralnata-karta-i-kadastralnite-registri-obn-dv-br-83-ot-2016-g/) и 2) Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2006 г.)

Сред мотивите за изменение на двете наредби е решението на министерския съвет от 28 юни 2017 г., с което се възлага на министрите, в срок до 15 август 2017 г., да изготвят и да публикуват за обществено обсъждане, проекти за изменение и допълнение на нормативните актове, с които да бъде намалена административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

Срокът за реагиране по тях е 8 септември 2017 г.

На 14 август 2017 г. МРРБ, заедно с министерството на правосъдието, публикуваха Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (https://www.mrrb.government.bg/proekt-na-naredba-za-usloviyata-i-reda-za-osustestvyavane-na-dvustrannata-vruzka-i-obmena-na-danni-mejdu-kadastura-i-imotniya-registur/)

Поместени са и мотивите на зам.-министъра на правосъдието Десислава Ахладова.

Проектът на наредба урежда условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър. Връзката и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се изграждат и функционират въз основа на следните принципи: двустранен характер; индивидуално разпределение на отговорностите между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията по въвеждане и актуализиране на данните; достоверност и неоспоримост на получаваните данни.

Двустранната връзка и обменът на данни ще се осъществяват чрез информационните системи на кадастъра и имотния регистър въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.

Предвижда се Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията да приведат функционирането на своите деловодства в съответствие с процедурите за обработване на документи в информационните системи на кадастъра имотния регистър, като осигуряват взаимен достъп и обмен на документи между двете агенции, минимизиране на обема и дублирането на оригинали и копия на документите и максимално намаляване на документооборота на традиционен (хартиен) носител.

Двустранната връзка между кадастъра и имотния регистър е постоянно действаща.

Идентификацията на недвижимите имоти и на техните партиди ще се осъществява въз основа на идентификаторите на имотите и номерата на имотните партиди.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти ще се отразяват данните от имотния регистър относно правото на собственост върху недвижимия имот, ограничените вещни права, както и номера на имотната партида. В този случай данните от имотния регистър се приемат за достоверни и не могат да бъдат променяни от службите по геодезия, картография и кадастър.

В службата по вписванията ще бъдат вписвани данните от кадастъра за недвижимия имот относно идентификатора, вида на имота, адреса, границите на имота, площта, начина на трайно ползване и предназначението му, както и етажността на сградата. Данните от кадастъра се приемат за достоверни и не могат да бъдат променяни от службите по вписванията.

Всички промени ще се отразяват посредством автоматично приемане – предаване на данни в насрещната информационна система, изпращане на съобщения за настъпили промени, извличане на данни по електронен път от насрещната информационна система, както и чрез осигуряване на достъп на упълномощени представители до наличната документация.

Срокът за коментари е 13.09.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us