Новини

След като Законът за държавния служител отмени финансирането на АГКК


Одобряват картите на пет района в столична община

 

Правителството одобри Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2012 г. и отчет за извършените дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2011 г., съобщиха от министерския съвет.

Програмата през тази година обхваща усъвършенстване на нормативната уредба по кадастъра и имотния регистър, институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и на Агенцията по вписванията, създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотния регистър, развитие на информационната система на кадастъра и имотния регистър, както и разпределение на финансовите средства за създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г.

Приемането на тази програма се налага заради промените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), приети през май т.г. в Закона за държавния служител. Тези промени ликвидираха механизма за финансиране на геодезическите работи, възлагани от АГКК, който съществуваше от 2004 г. насам. Така заложената 75% възвращаемост на приходите в АГКК бяха отменени и така агенцията трябва да се финансира от бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството, но само при освободен ресурс. В писмо до председателя на Камарата на инженерите по геодезия, министърът на финансите Симеон Дянков обяснява, че заради финансовата дисциплина допълнителни разходи над одобрените средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не могат да бъдат осигурени за 2012 г., в т. ч. и за развитието на геодезията и кадастъра. Той прехвърли отговорността за финансирането на МРРБ, което само определя приоритетите си. Остава обаче въпросът защо от 2009 г. до май тази година не е спазван непроменения ЗКИР за финансирането на АГКК. Още по темата – в рубриката Гилдията.

В програмата за 2012 г., одобрена на 22 август 2012 г. от кабинета, се дава и отчет за извършените кадастрални дейности. До 31 март т. г. са одобрени или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри за 1 995 425 ха, представляващи 17,98% от територията на страната, се казва в програмата. Редно е да се уточни, че тази работа е извършена главно през периода 2001 г. – 2009 г. Набраната информация обхваща 6 329 624 броя недвижими имоти, които представляват около 30% от общия брой на недвижимите имоти в България. Кадастърът е обхванал всички областни градове (с изключение на гр. София, за който са включени 16 от всички 24 района), 95 общински центрове и 508 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи и Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

През 2012 г. ще продължат дейностите по одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на административни райони Студентски, Банкя, Искър, Нови Искър и Панчарево в Столична община, на общинските центрове Панагюрище, Брацигово и Пещера и на други 10 населени места, с обща площ 100 882 ха. Справка показва, че някои от залегналите одобрения в програмата за 2012 г., приета през август, са факт от няколко месеца. Например кадастралната карта на район Нови Искър е в сила от януари 2012 г., на район Банкя – от март 2012 г., на Панчарево – от април 2012 г. и на район Искър – от юни 2012 г.

При наличие на финансова възможност ще бъде възложено създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на останалите невъзложени до сега осем административни района на София (Красно село, Възраждане, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Илинден и Триадица), на 26 градове – общински центрове, и на други 46 землища на населени места. Общата площ на тези територии се предвижда да бъде 233 586 ха.

Ще бъдат изработени специализираните карти и регистри на всички плажове по Черноморското крайбрежие, а на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения, прилежащи езера, дюни и др.) – само на територията на област Добрич.

С Програмата се предвижда Агенция по вписванията да продължи развитието на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията, и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Предвижда се и продължаване на дейността по въвеждане на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.

Целта е да се създаде възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра, и подобряване административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и търговските дружества.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us