Новини

Сметната палата направи одит на регионалното министерство


Изводите: забавяне на осчетоводяването и лош мониторинг на харчовете

 

Председателят на Сметната палата Валери Димитров връчи в началото на октомври на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев доклад за резултатите от одита на финансовото управление на министерството за периода 1 януари 2008 г. – 31 декември 2009 г. През това време за 19 месеца министър е Асен Гагаузов, а пет е Росен Плевнелиев. В доклада са направени 11 препоръки.

Основен проблем е, че поетите задължения не са отразявани своевременно, което е довело до нарушаване принципа на текущото начисляване. До средата на септември 2009 г. редът и начинът за получаване на информация за сключените договори не е определен, но след заповед на Плевнелиев от 4.09.2009 г. за счетоводно отразяване на договорите в дирекция „Финанси“, поетите задължения нарастват двойно – от 286 566 700 лева към края на 2008 г. на 595 541 827 лева към края на 2009 г. До септември 2009 г., задълженията към доставчиците нарастват от 10 980 лева за 2008 г. на 59 192 710 за 2009 г., а просрочените задължения през септември 2009 г., нарастват от нула до 30 628 500 лева. Това е ефектът на „фактурите от чекмеджетата“, коментира министър Плевнелиев.

Едно от констатираните нарушения, засягащо пряко областта на геодезията, е изборът на изпълнител на „Геодезическо заснемане на обект: „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на град Кърджали“. МРРБ не събира три оферти, а възлага избора на изпълнител да се извърши от фирмата, осъществяваща строителен надзор на този обект. Фирмата събира три оферти, които класира, и предлага на МРРБ тази с икономически най-изгодно предложение за изпълнител. С предложения от строителния надзор изпълнител се сключва договор.

Като пример за лоша практика в одита се посочва неспазването на нормативно определените срокове за представяне на поименни списъци за капиталови разходи за 2008 г. и 2009 г. Заради липсата на координация и контролна процедура, която да гарантира постъпването на информация в дирекция „Финанси“ от други дирекции за сключени споразумения, договори и др. не са събрани 1 293 713,05 лева, дължими от „Златни пясъци“ АД по споразумение за извършване на дейности от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Друг проблем и липсата на мониторинг и ефективен контрол на всички етапи от провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Така се стига до провеждани процедури на договаряне без обявление, от които произтичат авторски права и по тях са възлагани поръчки на стойност, която е пъти по-висока, без да е проведена открита процедура.

По отношение на сключваните договори за концесии не е индексирано ежегодно повишаване на цените на строителните материали.

В заключение финансово необезпечените договори в МРРБ са 80 млн. лева, което е грубо нарушение на финансовата дисциплина. Някои от тях са прекратени от новото ръководство. Като примери министър посочи необезпечените договори  с „Райкомерс“ за 13 млн. лева, „Трансстрой Бургас“ за 40 млн. лева и други, които са прекратени. Като отсъствие на плановост в работата министър Плевнелиев даде пример с разходите на министерството за 2008 г. за които първоначално са предвидени 69 млн. лева, след последвалите 96 корекции те са нараснали на 241 млн. лева. За 2009 г. пък предварително планираните 72 млн. лева са коригирани 77 пъти и са станали 369 млн. лева. Министърът даде примери с фирми, които са приключили работа през април, а извършените от тях строително-монтажни работи са фактурирани през октомври.

Прокуратурата е сигнализирана за 57 преписки в резултат на одита.

Докладът е изпратен на комисиите по регионална политика и по бюджет и финанси в парламента. Предстои още един одит в МРРБ на Оперативна програма „Регионално развитие“ за периода 2007-2013 г. в частта „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us