Новини

Столична община обяви конкурс за „Борисова градина“

Столична община обяви конкурс за устройствена концепция за ПУП на Парк „Борисова градина“. Задължително изискване към участниците е ръководителят на екипа да е лице с регистрация в Камарата на архитектите или Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България и пълна проектантска правоспособност за някоя от специалностите: „Архитектура“, „Ландшафтна архитектура“, „Урбанизъм“ или „Геодезия“.

Конкурсът е открит, а крайният срок за изпращане на проекти е 04.05.2015г. Наградени ще бъдат класираните на първо, второ и трето място, съответно с 8000 лв., 6000 лв. и 3000 лв.

Документацията за участие се намира на:

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=22867&companyId=20914

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us