Новини

Транспортни проучвания за сгради с над 200 паркоместа – задължителни от януари 2020 г.

От първи януари 2020 г. транспортните проучвания за влиянието на допълнителното натоварване на уличната мрежа и градската среда от привлечения трафик за сгради с над 200 паркоместа стават задължителни. Това стана ясно от обнародваните в брой 98 от 27.11.2018 г. на „Държавен вестник“ промени в Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Останалите текстове влизат в сила от датата на обнародването на подзаконовия нормативен акт.

Според промените транспортно проучване ще се прави и в случаите, когато при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж, при надстрояване, пристрояване и промяна на предназначението на обектите, предвидените места за паркиране и гариране стават повече от 200.

Целият текст на променената наредба е публикуван на интернет страницата на МРРБ. Изменената част е достъпна на стр. 92 от брой 98 на „Държавен вестник“ или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=DD1F6D42743284DB8B2255CBD79C19E5?idMat=132186.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us