Новини

УАСГ обяви конкурси за докторанти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. съгласно РМС № 341 от 21.05.2018 г. по следните научни специалности (докторски програми):

Области на висше образование, професионално направление и докторски
програми
Брой

Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи

(Към катедра „Висша геодезия“ – 1 бр.)

(Към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр.)

(Към катедра „Приложна геодезия“ – 1 бр.)

3

Картография и ГИС

1

Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на не-

движими имоти)

1

Фотограметрия и дистанционни методи

1

За Геодезическия факултет всички обявени бройки са редовна форма на обучение.

В двумесечен срок от обнародването в днешния брой 83 на „Държавен вестник“ кандидатите трябва да подадат:

  1. Заявление до ректора на УАСГ
  2. Автобиография
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея. Дипломи за висше образование, издадени от чуждестранни висши училища, задължително преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
  4. Други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област
  5. Квитанция за платена такса 105 лв. (таксата се заплаща в касата на счетоводството на УАСГ – ректорат, заден двор).

Подаването на документи става в Геодезическия факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207. Телефони за информация: 963 52 45, вътр. 275, зам.-декан по научноизследователската работа 872 34 52.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us