Новини

Удължават срокa за спиране на придобиване по давност с промени в Закона за собствеността

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува предложение за промени в Закона за собствеността, с което да се удължи предвидения срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините с пет години. Срокът бе удължен с една година на 21 декември 2016 г. и изтича на 31 декември 2017 г.

В мотивите към законопроекта е посочено, че промените са „продиктувани от необходимостта от окончателното финализиране на процеса по установяване, регистриране и актуване на имотите от страна на държавата и органите на местното самоуправление, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, и с оглед ефективното управление и ползването на имотите и осъществяването на постоянен контрол в тази насока“.

Отново в мотивите към проекта на нормативния акт е подчертано, че срокът, който иначе изтича в края на тази година, не може да бъде спазен и поради липсата на одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри за територията на много населени места. Цитирана е и прогноза за завършването на кадастралната карта на страната, според справка от декември миналата година:

„Съгласно представената от Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация, актуална към м. декември 2016 г., цялостното покритие на територията на страната с кадастрални карти и кадастрални регистри се очаква да приключи до края на 2023 г., при осигурено финансиране.“

Именно удължаването на срока с пет години е синхронизирано с предполагаемото цялостно въвеждане на кадастъра.

Текстът на законопроекта е достъпен на интернет страницата на МРРБ и на Портала за обществени консултации. Срокът за коментари е 12.12.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us