Новини

В МРРБ създават звено за мрежова сигурност

Звено за мрежова и информационна сигурност ще бъде създадено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То ще е на пряко подчинение на министъра и ще осъществява функции, свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството. 2 щатни бройки се предвижда да бъдат разкрити за нуждите на звеното. Това ще стане чрез преструктуриране в рамките на настоящата щатна численост на министерството, която остава без промяна.

Това е записано в проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който е публикуван за обществено обсъждане.

Чрез промяната Устройственият правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба, с оглед обезпечаване на изпълнението на задълженията, които произтичат за административните органи от Закона за киберсигурност и от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Според наредбата административният орган определя служител или административно звено, отговарящо за мрежовата и информационно сигурност в министерството.

Освен това с предложения проект ще се оптимизира структурата и числеността на административните звена в МРРБ, като функциите на някои от тях са преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.

Във връзка с подготовката на следващия програмен период на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ са възложени и задължения, свързани с организация, координация и изпълнение на дейности по подготовката на Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. За дирекцията са предвидени и нови задължения, които са свързани с промените в Закона за регионалното развитие. Тя ще осъществява координация на изпълнението на подходи за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции. Териториалните звена на дирекцията ще участват в дейността на звената от експертния състав към регионалните съвети за развитие. За да се обезпечи изпълнението на всички функции, щатната численост на дирекцията ще бъде увеличена с 5 щатни бройки. Предвижда се те също да бъдат осигурени за сметка на вътрешноведомствени промени в рамките на настоящата чатна численост на министерството.

Проектът на постановление и документите към него са публикувани на интернет страницата на министерството и в Портала за обществени консултации.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us