Новини

Всички общински администрации ще издават удостоверения на гражданите, независимо от адреса на заявителя

Удостоверенията въз основа на регистъра на населението, с изключение на удостоверението за наследници, ще се издават от всички общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя. С предложените изменения в наредбата се дава възможност гражданите да заявят желанието си за издаване на удостоверение и устно, за което ще бъде подписван протокол от тях и служител на общината. Писмено, освен на хартиен носител, това ще може да бъде направено и в електронна форма.

Това предвиждат промени в Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. С приемането им тя ще бъде приведена в съответствие с актуалната нормативна уредба.

Гражданите ще избират и как да получават изготвените удостоверения – чрез пощенски оператор на адрес, като препоръчана пощенска или куриерска пратка, лично от звеното за административно обслужване в общината или по електронен път на имейл.

По този начин се облекчават гражданите при заявяване на административна услуга, извършвана въз основа на данните от регистъра на населението.

Проектът на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Портала за обществени консултации.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us