Новини

За министерството на Лиляна Павлова ще работят 70 чиновници

Правителството прие устройствения правилник на Министерството за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, съобщи пред журналисти министър Лиляна Павлова. Министерството ще има двама заместник-министри, които предстоят да се назначат.

С правилника се урежда организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на министерството, правомощията на министъра като национален координатор за подготовката и провеждането на председателството. Регламентират се бюджетните и финансовите въпроси, свързани със създаването на министерството и вливането на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС в структурата на новото ведомство. Предвидени са и съответни промени в нормативните актове, регулиращи въпроси, свързани с подготовката на председателството.

Администрацията на министерството е в четири дирекции – две в общата и две в специализираната администрация. Общата численост на персонала е 70 щатни бройки. Основната дейност по подготовката и провеждането на българското председателство се осъществява от двете специализирани дирекции – „Подготовка и провеждане на председателството“ и „Комуникация и пресцентър“.

Бюджетът, с който ще разполага новото министерство е 3 млн. лв. и ще е за сметка на намаляване на разходите по бюджета на Министерски съвет.

Подопечното на Лиляна Павлова ведомство ще се помещава в сградата на Националния дворец на културата, като за целта има отделно решение на правителството за сключване на договор за учредяване на бъзвъзмездно право на ползване. За срока на договора между новото министерство и НДК (до 31 декември 2018 г.) ще бъдат предоставени четири кабинета на първия етаж в главната сграда на НДК и зала 3.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us