Новини

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

ДАТА

14.01.2020г.

ДО

УЧАСТНИК

ПРОЕКТ 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

ВИД ДОКУМЕНТ

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР

RAM – 01 – 2020

СРОК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИ

31.01.2020г.

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

07.02.2019г.

Дружество „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД управлява портфейл от около 2000 броя недвижими имоти, находящи се на територията на България собственост на дружество „Пиреос недвижими имоти“ ЕООД или на негови дъщерни/ свързани дружества.

С настоящото запитване бихме искали да Ви поканим, да изпратите своето ценово предложение за предоставяне на геодезически услуги за управляваните от нас недвижими имоти, находящи се на територията на Република България в следните административни области:

 • Видин, Монтана и Враца;
 • Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч;
 • Русе, Разград, Шумен и Търговище;
 • Варна, Добрич и Силистра;
 • Бургас;
 • Стара Загора, Сливен и Ямбол;
 • Хасково, Смолян и Кърджали;
 • Пловдив и Пазарджик;
 • Благоевград и Кюстендил;
 • София – град, София – област и Перник;

Приложено, към настоящото запитване, е карта на България, в която за онагледяване сме маркирали и номерирали в син цвят територията на отделните райони, на които следва да се предоставят геодезическите услуги, обект на запитването.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

Услугите, за които следва да предоставите ценово предложение са надлежно описани и приложени във файл „Приложение №1.xlsx“, като посочената цена следва да е в български лева без включен ДДС, за единица количество по посочената в таблицата единична мярка.

Забележки:

 • Всички услуги следва да се изпълняват в съответствие с действащата към момента на изпълнението им Нормативна уредба в Република България.
 • В ценовото Ви предложение, следва да посочите административния/ите район/и, в който може да предоставите геодезически услуги, обект на запитването.
 • При положение, че Вашата оферта бъде одобрена, след сключване на рамков договор за изпълнение на описаните дейности е възможно „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД да Ви възложи изпълнение на дейности за управлявани от дружеството имоти, собственост на друго дружество, с което фирмата има бизнес договорка за управление на имотен портфейл.
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Моля към ценовото предложение да приложите и следната допълнителна информация:

 • Представяне на фирмата:
 • Референции от ваши клиенти за изпълнение на същите или сходни услуги;
 • Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по ЗКРИ;
 • Свидетелство за извършване на дейности по административно обслужване по чл. 56 от ЗКИР – издаване на скици, схеми (при наличие);
 • Копие на актуална застраховка „Професионална отговорност“;
 1. ДОГОВОР:

 

 • Възложител на услугите ще бъде фирма „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД;
 • Споразумението ще бъде сключено за период от 1 (една) година, като същото ще съдържа следните специфични клаузи:
  • Автоматично продължаване на споразумението за период от още една година;
  • Прекратяване на споразумението с едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
 • Заплащането на услугите се извършва в срок до 10 (десет) дни, след изпълнение на следните условия:
 • Получаване на надлежно изготвена от страна на Изпълнителя данъчна фактура;
 • Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, без забележки, за извършените дейности, работи и изработените документи.
 1. ВЪПРОСИ, ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Запитвания и въпроси при заявен интерес, от страна на участниците, могат да бъдат отправяни в срок не по-късно от 31.01.2020г. на следния електронен адрес: tfmbg@res-am.com

Офертите се изготвят и подават от кандидатите на български език, в непрозрачен запечатан плик. Върху плика кандидатът посочва: име на фирмата, адрес, лице за контакт, телефон за връзка, имейл, както и предмета на офертата. Върху плика се поставя надпис: ПоверителноНе отваряйте преди 07.02.2020г. – 17.00 часа“ (крайният срок за подаване на предложенията).

Офертите се изпращат на адрес: гр.София 1000, ул. “Московска“ № 3А, ет.5, „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД , на вниманието на г-н Веселин Господинов, най–късно до 17:00 часа 07.02.2020г., лично от кандидата или с препоръчано писмо с обратна разписка.

     

Офертите, както и всички придружаващи ги документи, трябва да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител (CD, flash drive).

Оферти, получени след горепосочените дата и час, могат да бъдат отхвърлени.

Офертите трябва да са валидни най-малко 60 календарни дни, след крайния срок за подаването им.

След избор и класиране се предоставя договор за извършване на геодезически услуги, изготвен от страна на кандидата, за съгласуване от „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД .

„Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД, запазва правото си да приеме или отхвърли всяко предложение, да анулира класирането и да отхвърли всички оферти, по всяко време преди възлагане на Договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат Кандидат или Кандидати. Всички оферти ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД си запазва правото преди крайната класация на офертите да се запознае на място с техническите и други ресурсни възможности на фирмата – оферент.

Настоящото запитване за оферта не представлява предложение по смисъла на чл.13 от Закона за задълженията и договорите.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Водата на Земята е дошла от астероиди
  Водата на Земята е дошла от астероиди

  Анализът на състава на пробите от материя, донесени на Земята от астероида Рюгу в рамките на японска космическа мисия, подкрепя теорията за извънземен произход на

 • Използват карти извън контекст за дезинформация
  Използват карти извън контекст за дезинформация

  Климатоскептиците откриха ново средство за разпространение в социалните мрежи на съмненията в теорията за климатичните промени: като публикуват извадени от контекста метеорологични карти, навеждащи към

 • Човек от Оксфорд ще ръководи Пътна инфраструктура засега
  Човек от Оксфорд ще ръководи Пътна инфраструктура засега

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството от служебния кабинет арх. Иван Шишков назначи Иво Иванов за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Иво

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us