Новини

Започва обсъждането на предварителния проект за ОУП на Шабла

Започват консултации по предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Шабла и доклада за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на проекта е министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансиране от държавния бюджет. Прогнозният период на действие на ОУП на крайморската община е 20 години. За да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията, а за прилагането му ще отговаря Община Шабла.

В обхвата на плана попадат части от осем защитени зони – „Шабленски езерен комплекс”, „Дуранкулашко езеро”,  „Калиакра” и „Било” за опазване на дивите птици, и „Езеро Дуранкулак”, „Езеро Шабла-Езерец”, „Комплекс Калиакра” и „Крайморска Добруджа” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Затова като приложение към ЕО е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване в защитените зони. 

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на заинтересуваните лица в сградата на Общинска администрация Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ст.№ 210, от 22.01.2018 г. до 22.02.2018 г., всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.shabla.bg.

Становища и мнения могат да се депозират в сградата на общината, ст. № 106, на факс: 05743 42 04, или на електронна поща: obshtina@ob-shabla.org. Срокът за провеждане на консултациите и изразяване на становище е 17.00 часа на 22.02.2018 г.

На 9 март ще бъде проведено и обществено обсъждане на проектния ОУП. То ще се състои от 10 ч. в сградата на общината.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us