Новини

Заповеди на изпълнителния директор на АГКК за ЯФГ и КККР

В ДВ, бр. 95 от 03.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-38 от 12.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-41 от 19.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Горна Кабда, с. Пресиян и с. Александрово, община Търговище, област Търговище;

Заповед № КД-14-42 от 20.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Овчарово, с. Осен, с. Певец и с. Руец, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-811 от 20.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Винарско, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-812 от 20.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еница, община Кнежа, област Плевен;

      Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-38 от 12.11.2019 г., № КД-14-41 от 19.11.2019 г. и  № КД-14-42 от 20.11.2019 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 02.01.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us