Новини

Заповеди на шефа на АГКК за отстраняване на ЯФГ и изменение на КК

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Прилеп, с. Подвис и с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 05.06.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
Същевременно в ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-32 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ботево и с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана;
Заповед № КД-14-33 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Бела, община Димово, област Видин;
Заповед № КД-14-34 от 07.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Тополи дол и с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик;
Заповед № КД-14-35 от 12.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Владиченци, община Димово, област Видин;
Заповед № КД-14-37 от 12.05.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в ДВ (до 22.06.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us