КИНЕМАТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕМЕСТВАНИЯ НА ХАРАКТЕРНИ ТОЧКИ ОТ ИНЖЕНЕРНИ СТРУКТУРИ

Гл. ас. д-р инж. Юри Цановски, УАСГ, Геодезически факултет, кат. „Висша геодезия e-mail: tzanovski_fgs@uacg.bg инж. Инна Стоименова, инж. Кирил Йоцев АНОТАЦИЯ Една от най-отговорните задачи в геодезията включва мониторинг на премествания и деформации на природни и инженерни структури вследствие външни натоварвания. Технологичният напредък е променил процеса на измерване, а непрекъснато нарастващите изисквания за точност са […]

Прочетете още
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

инж. Иван Янков, УАСГ, докторант към катедра „Приложна геодезия” E-mail: i_r_iankov@abv.bg, ivan.iankov@gmail.com Резюме: Определянето на деформации на инженерните съоръжения по време на тяхното изграждане и експлоатация има сериозно отношение към тяхната сигурност. Наред с това са в сила и изискванията за висока тоност на определяне стойностите на деформациите, както и максималната ефективност при извършване на […]

Прочетете още

Contact Us