Мила Коева: Дигиталният близнак на града ще реши много проблеми на обществото

Дигиталните близнаци или двойници не са изненада за геодезистите. Терминът е от 1991 г. от книгата на Дейвид Гелернтър „Огледални светове“, но става популярен в началото на милениума, за да опише концепция за цифров двойник. Дигиталният близнак е платформа за виртуално моделиране на съществуващи физически структури и действия, като чрез него се цели оптимизация на […]

Прочетете още
Кадастърът само цифровизиран

Кадастралната  карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат в цифров вид чрез информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/. С промени в специализираната наредба се премахва изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи. Проектът е разработен във […]

Прочетете още

Contact Us