Обнародвани заповеди на шефа на АГКК

В ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-176 от 16.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 04426.503.166, с. Близнаци, землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна. Заповедта влиза в сила в деня на обнародването и в „Държавен вестник“. Освен това в […]

Прочетете още
Отстраняване на ЯФГ, приети КККР, заповеди за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-20 от 15.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 02.09.2019 г., вкл.). Същевременно в ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г. […]

Прочетете още
Законът за изменение и допълнение на ЗКИР – обнародван в Държавен вестник

В Държавен вестник бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. Издаден в София на 13 май 2019 г. Според приетите изменения, геодезистите ще могат да издават скици от кадастралната карта. Целта е да се подпомогне работата на АГКК […]

Прочетете още
Обнародваха промените в Закона за обществените поръчки в извънреден брой на „Държавен вестник“

В днешния извънреден брой 86 на „Държавен вестник“ е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Текстовете бяха гласувани от Народното събрание на 4 октомври 2018 г. Според предишните разпоредби на 18 октомври 2018 г. трябваше да заработи електронната платформа за обществени поръчки. Вместо това с обнародването на ЗОП на същата […]

Прочетете още
Заповеди на изпълнителния директор на АГКК в днешния брой на „Държавен вестник“

В брой 36 от 05.05.2017 г. на „Държавен вестник“ са публикувани четири заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Мима Чалева. Със заповед № РД-18-17 от 3 април 2017 г. се одобряват кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 02659.2194.2023, гр. Банкя. Заповедта е издадена на основание чл. […]

Прочетете още
Одобрени кадастрални карти в днешния брой на „Държавен вестник“

Oдобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Дългач, с. Дралфа, с. Цветница, с. Халваджийско, с. Тиховец, с. Черна вода, с. Маково, с. Копрец, област Търговище; с. Главиница, област Пазарджик; и с. Каменар, област Варна. Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“ – 10.02.2017 […]

Прочетете още
Нови одобрени кадастрални карти от АГКК

АГКК одобри поредица от кадастрални карти и регистри. Ето целия списък. ЗАПОВЕД № РД-18-96 На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 56215.410.1 по трасето на железопътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, […]

Прочетете още

Contact Us